Στην «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» χουμε ως στχο να προστατεουμε και να διασφαλζουμε την ιδιωτικτητα των πληροφοριν που μας παρχονται, πντα με σεβασμ στην εμπιστοσνη των πελατν μας και των χρηστν του ισττοπο μας.

Συμμορφωνμαστε πντα με την ισχουσα εθνικ και ευρωπακ νομοθεσα για την Προστασα Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα και χουμε θσει σε εφαρμογ μια σειρ ενεργειν και διαδικασιν, στε να εμαστε πλρως συμμορφωμνοι με τον νο Γενικ Κανονισμ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων (GDPR) της Ευρωπακς νωσης. Παρακαλομε να μελετσετε την παροσα Πολιτικ περ Απορρτου και Προστασας Προσωπικν Δεδομνων.

Η παροσα Πολιτικ θτει τη βση για την επεξεργασα απ τον ισττοπ μας λων των προσωπικν δεδομνων που συλλγουμε απ εσς που εσες μας παρχετε. Κρατμε ορισμνες βασικς πληροφορες ταν επισκπτεστε τον ισττοπ μας και αναγνωρζουμε τη σπουδαιτητα του να διατηρομε αυτς τις πληροφορες ασφαλες, καθς και να σας ενημερνουμε σχετικ με το πς σκοπεουμε να τις χρησιμοποισουμε.

Παρακαλομε να μελετσετε την παροσα Πολιτικ προκειμνου να μθετε περισστερα σχετικ με τον τρπο που συλλγουμε, αποθηκεουμε, χρησιμοποιομε, διαβιβζουμε και προστατεουμε τα προσωπικ δεδομνα και τις πληροφορες που λαμβνουμε. Επσης, ενημερωθετε για τα δικαιματα που χετε σον αφορ αυτ τη συλλογ και επεξεργασα, τους τρπους με τους οποους μπορετε να τα ασκσετε και γενικτερα πς μπορετε να ρθετε σε επαφ με εμς για οποιαδποτε απορα.

 

 1. Αρχς που διπουν την επεξεργασα δεδομνων
 2. Νομιμτητα της επεξεργασας
 3. Ανλικοι
 4. Συλλογ και χρση των Προσωπικν Δεδομνων
 5. Μεταφορ Προσωπικν Δεδομνων σε τρτα μρη
 6. Δικαιματα και τρπος σκησης αυτν
 7. Συνδσεις με λλους ισττοπους
 8. Παροχ επαγγελματικν υπηρεσιν
 9. Αλλαγς στην πολιτικ προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα
 10. Επικοινωνα

 

 

 1. Αρχς που διπουν την επεξεργασα δεδομνων

α) Νομιμτητας και διαφνειας

λα τα προσωπικ δεδομνα που συλλγουμε υποβλλονται σε νμιμη και  θεμιτ επεξεργασα, σμφωνα πντα με την ισχουσα νομοθεσα και με τρπο διαφαν σον αφορ τις πληροφορες που συλλγουμε για εσς.

β) Περιορισμς του σκοπο και ελαχιστοποηση των δεδομνων

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» συλλγει τα προσωπικ σας δεδομνα για καθορισμνους, ρητος και νμιμους σκοπος, εν αυτ δεν υποβλλονται σε περαιτρω επεξεργασα κατ τρπο ασμβατο προς τους σκοπος αυτο. Επιπλον, συλλγονται μνο τα κατλληλα και αναγκαα δεδομνα στο μτρο του σκοπο για τον οποο υποβλλονται σε επεξεργασα. Δηλαδ, οι πληροφορες και τα δεδομνα που μοιρζεστε μαζ μας δεν υποβλλονται σε περαιτρω παρνομη επεξεργασα, εκτς αν υπρχουν λγοι δημοσου συμφροντος.

γ) Ακρβεια

Τα προσωπικ σας δεδομνα εναι ακριβ και, ταν εναι αναγκαο, επικαιροποιονται. Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» λαμβνει λα τα ελογα μτρα για την μεση διαγραφ διρθωση δεδομνων προσωπικο χαρακτρα, τα οποα εναι ανακριβ, μσω της τοιμης φρμας επεξεργασας αλλ και της μεσης επικοινωνας μας μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail), πως αναλυτικ αναφρεται παρακτω.

δ) Περιορισμς της περιδου αποθκευσης

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» διατηρε τα προσωπικ σας δεδομνα μνο για το διστημα που απαιτεται για τους σκοπος της επεξεργασας τους την συμμρφωση με το ατημα του κθε ατμου μχρις του ζητηθε η διαγραφ τους απ το υποκεμενο (και σε κθε περπτωση χι περισστερο απ 1 τος, εκτς εν συνεχσουμε να τα τηρομε κατ τα προβλεπμενα στην κεμενη νομοθεσα).

ε) Ακεραιτητα, Εμπιστευτικτητα και Ασφλεια των Δεδομνων

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» εφαρμζει τις κατλληλες πολιτικς ασφαλεας και διαδικασες  προκειμνου τα προσωπικ σας δεδομνα να υποβλλονται σε επεξεργασα κατ τρπο που εγγυται την ενδεδειγμνη ασφλεια, μεταξ λλων την προστασα τους απ μη εξουσιοδοτημνη παρνομη επεξεργασα και τυχαα απλεια, καταστροφ φθορ, με τη χρησιμοποηση κατλληλων τεχνικν και οργανωτικν μτρων.

Παρ τις προσπθειες που καταβλλονται απ την «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ», η ασφλεια δεν μπορε να εγγυηθε απολτως ενντια σε λες τις απειλς. Σε περπτωση  απλειας παραβασης προσωπικν δεδομνων χουμε μια ειδικευμνη ομδα  αντιμετπισης περιστατικν και μια διαδικασα αντιμετπισης  αυτν των περιστατικν προκειμνου να αποκατασταθε  το συντομτερο δυνατ η παραβαση, να περιορσουμε τις πιθανς συνπειες και να συμμορφωθομε με τις υποχρεσεις μας απ τον νμο. Καταβλλουμε κθε δυνατ προσπθεια στε η πρσβαση στα προσωπικ σας δεδομνα να περιορζεται σε σους υπρχει ανγκη να λβουν γνση αυτν. Τα τομα που χουν πρσβαση στα δεδομνα εναι υποχρεωμνα να τηρον την εμπιστευτικτητα αυτν των δεδομνων. Σε περπτωση παραβασης των προσωπικν σας δεδομνων σας ενημερνουμε μεσα και με κθε πρσφορο μσο.

 

 1. Νομιμτητα της επεξεργασας

Για να εναι νμιμη η επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων και πληροφοριν θα πρπει να τηρονται ορισμνες προποθσεις. Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» πντα εναρμονισμνη με την ελληνικ και κοινοτικ νομοθεσα συλλγει μνο τα προσωπικ δεδομνα που εναι απαρατητα και αναγκαα, τηρντας τις ανωτρω νμιμες προποθσεις, οι οποες εναι οι εξς:

α) Η συνανεσ σας: Για την επεξεργασα των δεδομνων που μας παρχεται θα πρπει να μας χετε δσει πρτα απ’ λα τη συνανεσ σας, αποδεχμενοι τους ρους χρσης και την παροσα πολιτικ απορρτου του ισττοπο μας, τη χρση cookies. Ενδχεται περιστασιακ να σας ζητσουμε ειδικ δεια να επεξεργαστομε κποια προσωπικ σας δεδομνα, και η επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων θα γνει μνο με αυτν τον τρπο, εν συμφωνσετε προς αυτ. Μπορετε να αποσρετε την συνανεση σας οποτεδποτε ετε συμπληρνοντας την «Ατηση Διαχερισης Προσωπικν Δεδομνων», στην οποα αν πσα στιγμ μπορετε να αιτηθετε την ανκληση της συνανεσς σας ως προς την επεξεργασα κποιων προσωπικν δεδομνων αλλ και την εξαγωγ, διρθωση την διαγραφ των προσωπικν σας δεδομνων, που τηρονται απ εμς, ετε επικοινωνντας με την «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» στο info@thomiaggelou.gr.

Γενικ, δεν απαιτεται να υποβλλετε προσωπικ δεδομνα στην «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» διαδικτυακ, αλλ μπορε να ζητσουμε απ εσς να  παρχετε ορισμνα προσωπικ δεδομνα προκειμνου να λβετε πρσθετες πληροφορες σχετικ με τις υπηρεσες μας και τις εκδηλσεις μας.  Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» μπορε επσης να ζητ την δει σας για ορισμνες χρσεις των προσωπικν σας δεδομνων και μπορετε ετε να συναινσετε να αρνηθετε αυτς τις χρσεις. Εν αποδεχθετε τη ρτρα της συνανεσης για συγκεκριμνες υπηρεσες επικοινωνες, πως να ηλεκτρονικ ενημερωτικ φυλλδιο (newsletter), θα χετε τη δυναττητα να διαγραφετε απ τον σχετικ κατλογο παραληπτν οποτεδποτε ακολουθντας τις οδηγες που περιχονται σε κθε επικοινωνα. Εν αποφασσετε να διαγραφετε απ κποια υπηρεσα επικοινωνα, θα προσπαθσουμε να διαγρψουμε τα δεδομνα σας το συντομτερο δυνατ, παρλο που μπορε να χρειαστομε ορισμνο χρνο /και πληροφορες πριν μπορσουμε να επεξεργαστομε το ατημ σας.

β) Εκτλεση συμβσεως: αυτ συμβανει ταν η επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων εναι απαρατητη για την εκπλρωση των υποχρεσεν μας που προκπτουν απ σμβαση, ταν εστε συμβαλλμενο μρος μετ απ ατηση σας πριν απ τη σναψη συμβσεως.

γ) Νομικ υποχρωση: αυτ συμβανει ταν υποχρεομαστε να επεξεργαζμαστε τα προσωπικ σας δεδομνα στε να συμμορφωθομε με μα νομικ υποχρωση, πως να τηρομε αρχεα για φορολογικος σκοπος ετε να παρχουμε πληροφορες σε να δημσιο φορα  αρχ επιβολς του νμου.

δ) ννομο συμφρον: ενδχεται να επεξεργαστομε δεδομνα σχετικ με εσς ταν χουμε ννομο συμφρον κατ την εκτλεση μας  σννομης δραστηριτητας τσι στε να διασφαλσουμε την συνχεια της δραστηριτητας αυτς, αρκε αυτ να μην υπερβανει τα συμφροντα σας.

ε) Δημσιο συμφρον: κποιες φορς η επεξεργασα εναι απαρατητη για την εκπλρωση καθκοντος που εκτελεται προς το δημσιο συμφρον κατ την σκηση δημσιας εξουσας

 

 1. Ανλικοι

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» αντιλαμβνεται τη σημασα της προστασας των προσωπικν δεδομνων των παιδιν, ειδικ σε να διαδικτυακ περιβλλον. Εν το παιδ που παρχει τη συγκατθεση για την επεξεργασα των προσωπικν του δεδομνων χει συμπληρσει το 16ο τος της ηλικας του, ττε η επεξεργασα εναι σμφωνη με τον νμο. Εν το παιδ εναι ηλικας κτω των 16 ετν, η επεξεργασα αυτ εναι σννομη μνο εν και στον βαθμ, που η εν λγω συγκατθεση παρχεται εγκρνεται απ το πρσωπο που χει τη γονικ μριμνα του παιδιο.

 

 1. Συλλογ και χρση των Προσωπικν Δεδομνων

4.1 Ποια δεδομνα συλλγουμε

Λαμβνουμε τα προσωπικ δεδομνα σας εφσον εσες επιλξετε να τα παρχετε (για παρδειγμα, εν επικοινωνσετε με ηλεκτρονικ γραμματοκιβτια αν εγγραφετε ως συνδρομητς για κποιες υπηρεσες). Σε μερικς περιπτσεις, εναι δυνατν να χετε δη δσει παλαιτερα τα Προσωπικ σας Δεδομνα στην «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ». Με την εγγραφ σας και/ την υποβολ των προσωπικν δεδομνων σας στην «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ», συναινετε επσης στη χρση αυτν των δεδομνων σμφωνα με την παροσα Δλωση. Τα προσωπικ σας δεδομνα δεν χρησιμοποιονται για λλους σκοπος, εκτς αν λβουμε την δει σας, εκτς αν κτι ττοιο απαιτεται επιτρπεται απ το νμο απ τις επαγγελματικς προδιαγραφς. Για παρδειγμα, εν εγγραφετε στην ιστοσελδα της «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» και παρσχετε πληροφορες σχετικ με τις προτιμσεις σας, θα χρησιμοποισουμε αυτς τις πληροφορες προκειμνου να εξατομικεσουμε την εμπειρα σας ως χρστη. ταν εγγραφετε συνδεθετε χρησιμοποιντας τρτη υπηρεσα μοναδικς εγγραφς, ενδχεται να σας ταυτοποισουμε ως τον διο χρστη ανεξρτητα απ τη χρση διαφορετικν συσκευν και να εξατομικεσουμε την εμπειρα σας ως χρστη και σε ποιες λλες ιστοσελδες της «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» επισκεφτετε. Σε μερικς περιπτσεις που χετε εγγραφε για ορισμνες υπηρεσες, ενδχεται να αποθηκεσουμε προσωριν τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου σας μχρι να λβουμε την επιβεβαωση των πληροφοριν που παρεχατε μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (δηλ. με την αποστολ μηνματος ηλεκτρονικο ταχυδρομεου στην ηλεκτρονικ διεθυνση που παρεχατε στο πλασιο της εγγραφς σας για να επιβεβαισετε το ατημα εγγραφς).

 

4.2 Αυτματη συλλογ Προσωπικν Δεδομνων

Σε μερικς περιπτσεις, η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» καθς και οι προχοι υπηρεσιν αυτς χρησιμοποιον cookies και λλες τεχνολογες για να συλλξουν αυτματα ορισμνες κατηγορες δεδομνων ταν μας επισκπτεσθε διαδικτυακ, καθς και μσω των ηλεκτρονικν μηνυμτων που τυχν ανταλλσσουμε.  Η συλλογ αυτν των δεδομνων μας επιτρπει να  εξατομικεουμε την διαδικτυακ σας εμπειρα, να βελτινουμε την απδοση, τη χρηστικτητα και αποτελεσματικτητα της διαδικτυακς παρουσας της «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» και να αποτιμμε την αποτελεσματικτητα των δραστηριοττων προθησης (marketing) των υπηρεσιν μας.

 

4.2.1 Διευθνσεις IP

Η διεθυνση IP εναι νας αριθμς που αποδδεται στον ηλεκτρονικ σας υπολογιστ κθε φορ που αποκττε πρσβαση στο διαδκτυο. Επιτρπει στους ηλεκτρονικος υπολογιστς και στους υπολογιστς εξυπηρτησης δικτου (servers) να αναγνωρζονται και να επικοινωνον μεταξ τους. Οι διευθνσεις IP απ τις οποες φανεται τι προρχονται οι επισκπτες μπορε να καταγρφονται για λγους ασφλειας της τεχνολογας της πληροφορας και διγνωσης των συστημτων. Αυτ τα δεδομνα μπορε επσης να χρησιμοποιονται σε συγκεντρωτικ μορφ προκειμνου να πραγματοποιηθε ανλυση των τσεων και της απδοσης του ισττοπου.

 

4.2.2 Cookies

Ενδχεται να τοποθετονται cookies στον υπολογιστ σας στην συσκευ σας με δυναττητα σνδεσης στο διαδκτυο, κθε φορ που μας επισκπτεστε στο διαδκτυο.  Αυτ επιτρπει στην ιστοσελδα να θυμται τον υπολογιστ τη συσκευ σας και  να εξυπηρετε περισστερους σκοπος.

Στην ιστοσελδα μας θα εμφανιστε να προειδοποιητικ πλασιο (banner) το οποο θα απαιτε τη συγκατθεσ σας για τη συλλογ των cookies.  Αν δεν δσετε τη συγκατθεση, ο υπολογιστς σας η συσκευ σας με δυναττητα σνδεσης στο διαδκτυο δεν θα παρακολουθονται για δραστηριτητες σχετικς με την προθηση υπηρεσιν.  να δευτερεον εδος cookies, ενδχεται να απαιτονται προκειμνου να διασφαλιστε η απαρατητη λειτουργικτητα.  Αυτ τα cookies δεν θα αποκλεονται μσω της χρσης αυτο του προειδοποιητικο πλαισου (banner). Η επιλογ σας θα αποθηκευτε σε να cookie και θα ισχει για μια περοδο 365 ημερν. Εν επιθυμετε να ανακαλσετε την επιλογ σας, μπορετε να το κνετε διαγρφοντας τα cookies του προγρμματος περιγησς σας.

Αν και τα περισστερα προγρμματα περιγησης δχονται αυτματα τα cookies, μπορετε να επιλξετε να αποδεχθετε χι τα cookies μσω των ρυθμσεων του προγρμματος περιγησς σας (επιλογ που βρσκεται συχν στο μενο Εργαλεων Προτιμσεων του προγρμματος περιγησς σας).  Μπορετε επσης να διαγρψετε τα cookies απ τη συσκευ σας οποτεδποτε. Ωστσο, πρπει να γνωρζετε τι αν δεν αποδεχθετε τα cookies, ενδχεται να μην εστε σε θση να γνωρσετε πλρως κποια απ τα χαρακτηριστικ του ισττοπου μας και τι κποια τμματα του ισττοπο μας ενδχεται να μην μπορον να λειτουργσουν κανονικ.

Επιπρσθετες πληροφορες αναφορικ με τη διαχεριση των cookies μπορετε να βρετε στο φκελο «Βοθεια» του προγρμματος περιγησς σας μσω ιστοσελδων πως η ιστοσελδα www.allaboutcookies.org.

Ενδχεται να χρησιμοποιονται λλα εργαλεα τρτων και widgets στην ιστοσελδα μας προκειμνου να παρχουν πρσθετη λειτουργικτητα. Η χρση αυτν των εργαλεων των widgets ενδχεται να εγκαταστσει να cookie στη συσκευ σας για να κνει την υπηρεσα τους πιο εκολη στη χρση, και να εξασφαλσει τι η δραστηριτητ σας εμφανζεται σωστ στις ιστοσελδες μας.

Τα cookies απ μνα τους δεν μας γνωστοποιον τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου σας σας ταυτοποιον προσωπικ καθ’ οιονδποτε λλο τρπο. Στις αναλυτικς αναφορς μας, ενδχεται να λαμβνουμε πληροφορες ταυτοποησης συμπεριλαμβανομνων διευθνσεων IP, αλλ μνο για τον προσδιορισμ του αριθμο των μοναδικν επισκεπτν σε ιστοσελδες μας και τη γεωγραφικ προλευση των επισκεπτν, και χι για την ταυτοποηση μεμονωμνων επισκεπτν.

Με την περιγηση στην ιστοσελδα μας και με την εισαγωγ των στοιχεων για την σνδεση σας (login)  στε να χετε πρσβαση σε περιοχς μνο για εγγεγραμμνους χρστες, συμφωνετε τι χουμε τη δυναττητα να τοποθετομε cookies στον ηλεκτρονικ σας υπολογιστ ετε στη συσκευ σας με δυναττητα σνδεσης στο διαδκτυο.

 

4.2.2.1 Τποι cookies

Οι βασικο τποι των cookies που ενδεχομνως να χρησιμοποιον οι ισττοποι περιγρφονται παρακτω

 • Cookies επσκεψης (session cookies)

Πρκειται για προσωριν cookies που παραμνουν στο αρχεο των cookies του προγρμματος πλογησης της συσκευς σας μνο κατ τη διρκεια της επσκεψς σας και διαγρφονται ταν κλεσετε το πργραμμα πλογησης.

 • Μνιμα cookies (persistent cookies)

Αυτ παραμνουν στο αρχεο των cookies του προγρμματος πλογησης της συσκευς σας ακμα και αφτου κλεσει το πργραμμα πλογησης, μερικς φορς για να τος και παραπνω (η ακριβς διρκεια παραμονς εξαρτται απ τη διρκεια ζως κθε cookie). Τα μνιμα cookies χρησιμοποιονται ταν ο διαχειριστς του ιστοτπου ενδεχομνως χρειζεται να γνωρζει ποιος εστε για παραπνω απ μα επισκψεις (π.χ. για να θυμται το νομα χρστη σας τις προτιμσεις σας ως προς την παραμετροποηση του ιστοτπου).

 • Cookies πρτου μρους (First-party cookies)

Πρκειται για cookies που εγκαθστανται στο πργραμμα πλογησης και/ στο σκληρ δσκο της συσκευς σας απ τον ισττοπο τον οποον επισκπτεστε. Αυτ περιλαμβνει την ανθεση ενς μοναδικο αναγνωριστικο κωδικο σε εσς με σκοπ την παρακολοθηση της πλογησς σας στον ισττοπο. Οι διαχειριστς ιστοτπων συχν χρησιμοποιον cookies πρτου μρους για τη διαχεριση των επισκψεων και για σκοπος αναγνρισης.

 • Cookies τρτων μερν (Third-party cookies)

Πρκειται για cookies που χρησιμοποιονται απ τρτα μρη, πως π.χ. κοινωνικ δκτυα, για να παρακολουθον τις επισκψεις σας στους διφορους ισττοπους στους οποους διαφημζονται. Ο διαχειριστς του ιστοτπου δεν χει λεγχο σε αυτ τα cookies τρτων μερν.

 

4.2.2.2 Cookies απ παρχους υπηρεσας βντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι προχοι αυτο μπορε να τοποθετσουν cookies στη συσκευ σας, αν παρακολουθετε στον ισττοπ μας βντεο τα οποα μας παρχουν ως εξωτερικ υπηρεσα. Αν απενεργοποισετε αυτ τα cookies, ενδεχομνως να μην μπορετε να δετε τα ενσωματωμνα βντεο απ τον ισττοπ μας.

 

4.2.3 Μετρητς επισκεψιμτητας

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» χρησιμοποιε το eXTReMe Tracker ως μετρητ επισκεψιμτητας. Το eXTReMe Tracker χει εναρμονιστε με τον Γενικ Κανονισμ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων. Τα αρχεα του αποθηκεονται στην Ευρπη και στις ΗΠΑ στο Amazon AWS.

Περισστερες πληροφορες σχετικ με την πολιτικ απορρτου του eXTReMe Tracker απ την «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» μπορετε να βρετε εδ: https://extremetracking.com/?policy

Αν επιθυμετε να διαγραφον τα προσωπικ σας στοιχεα απ το eXTReMe Tracker, μπορετε ετε να επικοινωνσετε μαζ μας μσω της φρμας διαχερισης προσωπικν δεδομνων, ετε να στελετε το ατημα σας στο email info@thomiaggelou.gr και εμες θα φροντσουμε να ικανοποιηθε το ατημα σας.

 

 

 1. Μεταφορ Προσωπικν Δεδομνων σε τρτα μρη

Δεν μοιραζμαστε προσωπικ δεδομνα με τρτους που δεν εναι συνδεδεμνοι μαζ μας, εκτς αν κτι ττοιο απαιτεται για τις νμιμες επαγγελματικς και επιχειρηματικς μας ανγκες, προκειμνου να ανταποκριθομε στα αιτματ σας /και εφσον επιβλλεται επιτρπεται απ το νμο επαγγελματικ πρτυπα.

Αυτ συμπεριλαμβνει τα εξς τρτα μρη:

 • Εξωτερικο προχοι υπηρεσιν: που απαιτεται, θα αναθσουμε σε λλες εταιρεες και φυσικ πρσωπα την εκτλεση ορισμνων εργασιν που συμβλλουν στις υπηρεσες μας για λογαριασμ μας στο πλασιο συμβσεων επεξεργασας δεδομνων. Ενδχεται, για παρδειγμα, να παρχουμε προσωπικ δεδομνα σε συνεργτες για να φιλοξενσουν τις βσεις δεδομνων και εφαρμογς μας, για την παροχ υπηρεσιν επεξεργασας δεδομνων, για να σας στελουμε πληροφορες που ζητσατε, για τηλεφωνικ κντρα με σκοπ την παροχ υπηρεσιν υποστριξης συνντευξης κατ τη διρκεια ργων ρευνας αγορς. λοι οι συνεργτες της «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» εναι πλρως συμβατο με τον Γενικ Κανονισμ Προστασας Δεδομνων (GDPR compliant) και δεσμεονται συμβατικ στην τρησ του. Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» διαβιβζει προσωπικ δεδομνα σε αυτος, μνο ταν αυτο ανταποκρνονται στα αυστηρ μας πρτυπα επεξεργασας δεδομνων και ασφαλεας. Γνωστοποιομε μνο προσωπικ δεδομνα που τους επιτρπουν να παρχουν τις υπηρεσες τους.
 • Μεταββαση επιχερησης: Σε περπτωση αναδιοργνωσης, αναδιρθρωσης, συγχνευσης, πλησης λλη μεταββασης περιουσιακν στοιχεων, θα μεταφρουμε δεδομνα, συμπεριλαμβανομνων προσωπικν δεδομνων, σε ελογη κλμακα, υπ την προπθεση τι ο παραλπτης συμφωνε να σεβαστε τα προσωπικ σας δεδομνα κατ τρπο που να συνδει με την ισχοντες νμους προστασας δεδομνων. Θα εξακολουθσουμε να διασφαλζουμε την εμπιστευτικτητα τυχν προσωπικν δεδομνων και θα σας ενημερσουμε ταν τα προσωπικ σας δεδομνα καταστον αντικεμενο διαφορετικς πολιτικς απορρτου.
 • Δικαστρια, δικαστικς ρυθμιστικς αρχς: H «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» ενδχεται να αποκαλψει προσωπικ δεδομνα προκειμνου να απαντσει σε αιτματα δικαστηρων, δικαστικν, κυβερνητικν αστυνομικν αρχν, που απαιτεται και εναι συνετ να συμμορφωνμαστε με την ισχουσα νομοθεσα, τις δικαστικς αποφσεις τις εντολς δικαστηρων δικαστικν αρχν.
 • Δημσιοι Φορες: Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» ενδχεται να γνωστοποιε προσωπικ δεδομνα σε περιπτσεις ελγχων δημσιων φορων και αρχν, πως για παρδειγμα ελγχους, που αφορον την προστασα των προσωπικν δεδομνων, την ασφλεια, φορολογικος ελγχους.

Ενδεικτικ τα προσωπικ σας δεδομνα μπορε να γνωστοποιηθον στους ακλουθους αποδκτες:

 • MANBIZ ISP – ΑΦΟΙ Ι ΜΑΝΕΛΙΔΗ ΟΕ
 • Hetzner

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» δεν θα διαβιβσει τα προσωπικ δεδομνα που της παρχετε σε οποιουσδποτε τρτους, για δικ τους απευθεας χρση για προωθητικος σκοπος (marketing).

 

 1. Δικαιματα και τρπος σκησης αυτν

Εν χετε υποβλει προσωπικ δεδομνα στην «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ», χετε τα ακλουθα δικαιματα:

 • Πρσβασης: χετε το δικαωμα πρσβασης και εξαγωγς των προσωπικν σας δεδομνων. Πριν σας παρχουμε προσωπικ δεδομνα, ενδχεται να σας ζητσουμε απδειξη για την ταυττητα σας και επαρκες πληροφορες για τις συναλλαγς σας με εμς απ τις οποες μπορομε να εντοπζουμε τα προσωπικ σας δεδομνα.
 • Διρθωσης: εν τα δεδομνα που χουμε για σας εναι ανακριβ, μπορετε να τα διορθσετε μσω της επεξεργασας του προφλ σας, της «Ατησης Διαχερισης Προσωπικν Δεδομνων» εναλλακτικ να μας ζητσετε να διορθσουμε εμες οποιεσδποτε ανακρβειες σε αυτ.
 • Εναντωσης και περιορισμο της επεξεργασας: χετε το δικαωμα να εναντιωθετε στην επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων απ εμς, εν δεν χουμε το δικαωμα να κνουμε πλον χρση τους, για οποιοδποτε νμιμο λγο να ζητσετε να περιοριστε η επεξεργασα τους σε ορισμνες περιπτσεις, πως για λγους ακρβειας των δεδομνων και λγους νομιμτητας.
 • Δικαωμα φορηττητας: Κατπιν αιτματς σας, θα μεταφρουμε τα δεδομνα σας σε ναν λλο υπεθυνο επεξεργασας, που αυτ τεχνικ εφικτ, υπ τον ρο τι η επεξεργασα βασζεται στη συγκατθεσ σας εναι αναγκαα για την εκτλεση σμβασης
 • Διαγραφς: χετε το δικαωμα να ζητσετε τη διαγραφ των δεδομνων σας σε ορισμνες περιπτσεις, πως αν αυτ δεν εναι πλον απαρατητα για επεξεργασα βρσκονται στο αρχεο μας για μεγλο χρονικ διστημα.

Μπορετε να ασκσετε τα παραπνω δικαιματα συμπληρνοντας την «Ατηση Διαχερισης Προσωπικν Δεδομνων», στην οποα αν πσα στιγμ μπορετε να αιτηθετε την εξαγωγ, διρθωση την διαγραφ των προσωπικν σας δεδομνων, που τηρονται απ εμς.

Μπορετε επσης να υποβλετε να ατημα να ασκσετε τα παραπνω δικαιματα σας, επικοινωνντας μαζ μας στο info@thomiaggelou.gr και εμες θα καταβλουμε λες τις ελογες και πρακτικς προσπθειες να συμμορφωθομε με το ατημ σας, εφσον αυτ εναι σμφωνο με το εφαρμοστο δκαιο και τα επαγγελματικ πρτυπα.

 

 1. Συνδσεις με λλους ισττοπους

Ο ισττοπος της «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» μπορε να εμπεριχει συνδσεις με λλους ισττοπους για δικ σας ευκολα και πληροφρηση. Οι ιστοσελδες αυτς λειτουργον ανεξρτητα, και εφσον δεν συνεργζονται με την «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» δεν βρσκονται υπ τον λεγχ μας και δεν ευθυνμαστε για τυχν παρνομη επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων. Πιθανν να ακολουθον δικ τους πολιτικ απορρτου, την οποα σας προτρπουμε να εξετσετε σε περπτωση που επισκεφθετε κποιον σνδεσμο προς λοιπος ιστοτπους, πριν αποκαλψετε τυχν προσωπικ δεδομνα.

 

 1. Παροχ επαγγελματικν υπηρεσιν

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» λαμβνει προσωπικ δεδομνα κατ την παροχ επαγγελματικν υπηρεσιν – συνθως κατ την παροχ υπηρεσιν σε ιδιτες, εργοδτες, επιχειρσεις με πελτες φυσικ πρσωπα και στον δημσιο τομα. Οι σχσεις μας με τους πελτες διπονται απ τις επιστολς συνεργασας και τους γενικος ρους συναλλαγν, συμπεριλαμβανομνης της χρσης των προσωπικν δεδομνων που λαμβνουμε. Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» παρχει υπηρεσες διαφρων τπων και ο ρλος της ενδχεται να μην εναι πντα ευκρινς για τα τομα που εναι υποκεμενα των δεδομνων. Ωστσο, η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» συμμορφνεται με τις υποχρεσεις της που απορρουν απ την ισχουσα Ελληνικ και Ευρωπακ νομοθεσα για την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα, πως ισχει, και τις εφαρμοστες κανονιστικς οδηγες που σχετζονται με τη διαχεριση των προσωπικν δεδομνων.

 

 1. Αλλαγς στην πολιτικ προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα

Η «ΘΩΜΑΗ Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ» μπορε να  τροποποιε περιοδικ την παροσα Πολιτικ, στε αυτ να προσαρμζεται στην εθνικ και κοινοτικ νομοθεσα και να απεικονζει τις πρσφατες πρακτικς απορρτου μας. ταν τυχν προβομε σε αλλαγς, θα καταγρφουμε την ημερομηνα τροποποησης αναθερησης στο τλος αυτς της σελδας και ποτε κρνεται απαρατητο θα σας ενημερνουμε για τις αλλαγς.

 

 1. Επικοινωνα

Εν χετε οποιεσδποτε ερωτσεις, σχλια καταγγελες σχετικ με την διαχεριση την προστασα απ εμς των προσωπικν σας δεδομνων εν επιθυμετε να τροποποισετε τα προσωπικ σας δεδομνα να εξασκσετε οποιοδποτε δικαωμ σας ως υποκεμενο των δεδομνων, παρακαλεστε να επικοινωνσετε μαζ μας στη διεθυνση info@thomiaggelou.gr.

 

Η πολιτικ αυτ αναθεωρθηκε τελευταα φορ στις 23 Μαου 2018 και ισχει απ τις 25 Μαου 2018.

                               
      
.
|

& by MANBIZ ISP